กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนรนิติ กิ่งแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภาริญา ทาบโลหะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4