กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุทธิพงษ์ โพนโต
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6