กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ ผลดี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2