กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุทธิรัตน์ นามพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนากานต์ รวมใหม่
ครู คศ.2