คณะผู้บริหาร

นางสาว กมลชนก บูรณะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0986248727